Musicafonds

Musica heeft zich als impulscentrum altijd bekommerd om een dynamisch muzieklandschap waarin iedereen kansen krijgt om te participeren en zich te ontwikkelen. Met het Musicafonds wil de organisatie artistieke projecten met een bijzondere waarde voor de samenleving en het kunstenveld een extra duwtje in de rug geven. 

Impulsen voor participatie en ontwikkeling

In onze brede educatieve werking worden we geconfronteerd met een steeds groter wordende vraag om ook voor personen in kansarmoede, personen met een mentale of fysieke handicap, bejaarden, gedetineerden, vluchtelingen, enz. een kwaliteitsvolle omkadering te ontwikkelen. 

Door een gebrek aan financiële draagkracht en omwille van de extra begeleiding die nodig is voor dit soort projecten, kunnen ze vaak moeilijk via de reguliere werking gerealiseerd worden.

Het Musicafonds wil de drempels tot een kwaliteitsvolle muziekparticipatie en ontwikkeling voor kansengroepen helpen verlagen, en stelt zich daarbij open voor projectvoorstellen van individuele kunstenaars of partnerorganisaties. Ook innovatieve projecten voor talentontwikkeling en muziekeducatief onderzoek komen in aanmerking voor ondersteuning.

Lees meer over de projecten die ondersteund worden door Musicafonds.

Hoe wordt het Musicafonds beheerd?

De artistieke kern van het Musicateam beslist over de aanvragen en de toewijzing van de middelen. 

Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van volgende criteria:

  • aandacht voor participatie en kansengroepen
  • artistiek concept en muziekeducatieve innovatie
  • samenwerkingsmogelijkheden met Musica, dit kan in de vorm van coproductie, coaching en/of communicatie

Een project indienen

Wie een sterk project heeft en ondersteuning wil aanvragen bij het Musicafonds kan een aanvraag indienen via Musica. Ondersteuning kan maximaal de helft van de totale projectkosten dekken. Dit uiteraard tot zover de middelen reiken.

Een aanvraag bestaat minimaal uit:

  • een bondige omschrijving van opzet en doelstellingen
  • een begroting
  • een timing
  • contactgegevens

Voor projecten die meer dan 1000 euro steun ontvangen, wordt gevraagd een verslag te bezorgen binnen de drie maanden na de realisatie van het project.

Voor meer info en het indienen van een aanvraag dient men contact op te nemen met Musica via info@musica.be, 011 610 510.

Er is jaarlijks 1 indienmoment nl. voor 1 mei om vanaf 1 augustus van hetzelfde jaar ondersteuning te krijgen.

Een gift doen

Uw gift is zeer welkom op het rekeningnummer IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) met vermelding ‘Musicafonds’.

Uw storting is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar, wij bezorgen u jaarlijks een attest. Schenkt u 100 euro of meer, dan kan – als u dat wenst – uw naam vermeld worden op de website. 

Ook personen uit Nederland kunnen een gift doen en genieten van fiscale aftrek, wij bezorgen u een ontvangstbewijs.