Algemene voorwaarden

Musica streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op deze site weer te geven. Voor vragen of bijkomende informatie kan je ons contacteren.

Verantwoordelijkheid

Musica verstrekt de informatie op deze website in vertrouwen, maar kan nooit de juistheid garanderen. Deze informatie kan steeds veranderd of aangepast worden zonder waarschuwing. Musica kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de beschreven activiteiten, projecten, diensten en/of programma’s zonder voorafgaand bericht.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar op vervaldag zoals vermeld op de factuur.

Door niet-betaling van een factuur op vervaldag, worden nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door wanbetaling vallen ten laste van de klant

Om geldig te zijn moeten klachten binnen de 8 dagen (voor Europese landen) en binnen de 30 dagen (voor niet-Europese landen) schriftelijk worden ingediend.

Annulering

Annulering door Musica

Bij annulering van het gehele of gedeeltelijke project  betaalt Musica de deelnameprijs terug.

Annulering door de deelnemer/klant

In geval van een geldige annulering door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, enz.) betaalt Musica de deelnameprijs terug mits geldig bewijs (vb. doktersattest) met aftrek van 25 euro voor administratiekosten. De reeds door Musica gemaakte kosten worden ook van de deelnameprijs afgetrokken. Bij alle andere annuleringen geldt de volgende regeling:

6 weken: volledige bedrag met aftrek van 25 euro
6-2 weken: 50% van het betaalde bedrag met aftrek van 25 euro
minder dan 2 weken: geen terugbetaling meer mogelijk

Let op! Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren.

Verzekering

Deelnemers

Zijn verzekerd voor schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid) en beperkt verzekerd voor lichamelijk letsel.

Instrumenten

Musica verzekert geen instrumenten of materialen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan instrumenten of materialen van deelnemers of derden.

Betwisting

a) Geschillen zullen uitsluitend, naar keuze van de eiser, volgens hun onderscheiden materiële bevoegdheid, gebracht worden voor de gerechten bevoegd voor 3910 Pelt (m.n. de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt en het vredegerecht van het kanton Pelt). Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval een ander gerecht of een andere afdeling van een gerecht krachtens het toepasselijke recht exclusief bevoegd zou zijn. Enkel Musica heeft daarnaast ook het recht om het geschil aanhangig te maken bij het (binnenlandse of buitenlandse) gerecht dat rechtsmacht zou hebben en bevoegd zou zijn bij wegdenking van het forumbeding opgenomen onder a) hiervoor.