Musicafonds

Musica heeft zich als impulscentrum altijd bekommerd om een dynamisch muzieklandschap waarin iedereen kansen krijgt om te participeren en zich te ontwikkelen. Met het Musicafonds wil de organisatie artistieke projecten met een bijzondere waarde voor de samenleving en het kunstenveld een extra duwtje in de rug geven.

Impulsen voor participatie en ontwikkeling

In onze brede educatieve werking worden we geconfronteerd met een steeds groter wordende vraag om ook voor personen in kansarmoede, personen met een mentale of fysieke handicap, bejaarden, gedetineerden, vluchtelingen, enz. een kwaliteitsvolle omkadering te ontwikkelen. Dat is vaak moeilijk, door een gebrek aan financiële draagkracht en omwille van de extra begeleiding die daarbij vereist is.

Het Musicafonds wil de drempels tot een kwaliteitsvolle participatie en ontwikkeling voor kansengroepen verlagen. Jaarlijks verwelkomen wij projectvoorstellen van individuele kunstenaars of partnerorganisaties. Ook innovatieve projecten voor talentontwikkeling en muziekeducatief onderzoek komen in aanmerking voor ondersteuning.

Wil je een gift doen aan het Musicafonds?

Alle giften zijn zeer welkom!
Je kan je bedrag op het rekeningnummer IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) met vermelding ‘Musicafonds’.

Je storting is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar. Wij bezorgen je jaarlijks een attest. Schenk je 100 euro of meer? Dan kan zo gewenst je naam worden vermeld op onze website.

Ook personen uit Nederland kunnen een gift doen en genieten van fiscale aftrek. In dat geval bezorgen we je een ontvangstbewijs.

Hoe wordt het Musicafonds beheerd?

Het artistieke team van Musica beslist over de aanvragen en de toewijzing van de middelen.

Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van volgende criteria:

  • Aandacht voor participatie en kansengroepen
  • Artistiek concept en muziekeducatieve innovatie
  • Samenwerkingsmogelijkheden met Musica, in de vorm van co-productie, coaching en/of communicatie

Een project indienen

Wie een sterk project heeft en ondersteuning wil aanvragen bij het Musicafonds kan een aanvraag indienen. Onze ondersteuning dekt maximaal de helft van de totale projectkosten, en is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare middelen.

Jaarlijkse deadline: 1 mei.
Bij goedkeuring van het project is de ondersteuning vanaf 1 augustus beschikbaar.

Een aanvraag bestaat minimaal uit:

  • Bondige omschrijving van opzet en doelstellingen
  • Begroting
  • Timing
  • Contactgegevens

Voor projecten die meer dan 1000 euro steun ontvangen, wordt gevraagd een verslag te bezorgen binnen de drie maanden na realisatie.
Voor meer info kan u terecht bij Musica: info@musica.be of tel. 011 610 510.