Zakelijk beleid

Het zakelijk beleid gaat over de manier waarop Musica wordt beheerd. Dat wil zeggen dat de organisatie aandacht heeft voor een aantal onderscheiden gebieden. De aandacht voor deze ondersteunende processen staat ten dienste van de realisatie van onze artistieke werking.

Hoe de thema’s als goed bestuur, integriteit en fair practice verankerd zijn in Musica’s beleid lichten we hier toe:

Goed bestuur

Musica onderschrijft de principes van goed bestuur zoals deze werden geformuleerd in de Bestuurscode Cultuur (2020) van UAntwerpen en het Fonds voor Cultuurmanagement. Daarin werden 8 principes van goed bestuur geformuleerd. Deze werden door Musica vertaald in een intern reglement dat de werking van de bestuursorganen beschrijft en een afsprakenkader tussen bestuurders en directie bevat. Daarnaast werd ook een deontologische code voor bestuurders opgesteld.

Het bestuursorgaan is evenwichtig samengesteld. Door de opstelling van een competentierooster voor bestuurders wordt ervoor gezorgd dat de profielen van de bestuurders van een belangrijke toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Het brede palet aan competenties binnen het bestuursorgaan zorgt voor een wakende, adviserende en stimulerende rol in de organisatie.

Het dagelijks bestuur (directie en voorzitter van het bestuursorgaan) waakt erover dat de afspraken en beslissingen van het bestuursorgaan worden toegepast en uitgevoerd.

Vanuit het bestuursorgaan is een adviesgroep financiën opgericht die op regelmatige basis begroting en de financiële stand van zaken met het dagelijks bestuur bespreekt.

De adviesgroep HR adviseert op vlak van personeelsbeleid waarin het gericht aantrekken, ontwikkelen en motiveren van talentvolle medewerkers centraal staat.

Integriteit

Onder ‘integer gedrag’ verstaan wij dat men zich ‘normaal’ gedraagt, dus volgens de normen en waarden van onze maatschappij. Daarnaast zijn er wetten en regels waar wij ons allemaal aan moeten houden. Binnen Musica vertrekt integriteit vanuit de kernwaarden die centraal staan in de dagelijkse werking.

Musica kiest daarbij voor gedrevenheid, vertrouwen en verduurzamen.

Ons integriteitsbeleid zorgt ervoor dat alle interne bedrijfsprocessen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag volledig transparant zijn. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag.

Wat geinterpreteerd wordt onder grensoverschrijdend gedrag is geen statisch gegeven maar varieert met de tijd, de cultuur van het land en de cultuur binnen de organisatie. Ook wat een persoon als grensoverschrijdend ervaart, is een subjectieve ervaring en valt dus niet objectief af te bakenen. Elke persoon heeft zijn eigen grenzen. Gedragsregels werden opgesteld, daarbij legt Musica de focus op respectvol omgaan met elkaar. De consequenties bij het overtreden van deze regels werden beschreven. Alle medewerkers worden gedetailleerd geïnformeerd over de te volgen procedure bij grensoverschrijdend gedrag.

De communicatiekanalen van interne vertrouwenspersoon zijn bij alle medewerkers bekend.

Fair practice

Musica hanteert heldere en eerlijke principes met betrekking tot al haar arbeidsrelaties, zowel bij interne als externe samenwerkingen. Daarom werden de principes en afspraken van ‘Juist is Juist’ mee onderschreven.

  • Solidariteit: We dragen een sociale verantwoordelijkheid betreffende de waardering van werk en kwaliteitsvolle samenwerkingen, zowel in een eenmalige experimentele context als bij een lange tewerkstelling. Musica engageert zich om een correcte vergoeding (fair pay) en een veilige werkomgeving te garanderen voor alle medewerkers, ongeacht hun statuut.
  • Transparantie: Musica wil bij de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met alle partijen in gelijkwaardigheid in gesprek gaan. Musica is bij elk type samenwerking transparant over de verwachtingen met betrekking tot honoraria, werkomstandigheden, onkostenvergoedingen en taakomschrijvingen.
  • Duurzaamheid: We ondersteunen elkaar om professionele en duurzame loopbanen en samenwerkingen uit te bouwen en aan kennis- en ervaringsopbouw te doen. Dat kan alleen als samenwerkingen gebeuren binnen de geldende kaders en onder correcte voorwaarden.
  • Verantwoordelijkheid: Samenwerkingen ontstaan in gedeelde verantwoordelijkheid en vanuit een wederzijds vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat beide partijen elkaar leren kennen en elkaars inzet, risico en engagement op alle niveaus waarderen.

Voor meer details verwijzen we naar www.juistisjuist.be