Methodiek

Musica hanteert geen strakke, maar een adaptieve methodiek. Hiermee garanderen we de grootst mogelijke flexibiliteit bij de ontwikkeling en begeleiding van creatieve processen. Elk artistiek traject doorloopt vier verschillende fases, geïnspireerd op biologische processen. Het proces rijpt vanuit onze ideeënwereld of ‘sfeer’ (1), vervolgens creëren we een habitat (2) waarin artistieke kruisbestuivingen plaatsvinden (3) die uitmonden in een fase van creatieve oogst (4).

Deze biologische metaforen duiden op een organische chronologie, maar onderstrepen tegelijk ook het flexibele en adaptieve karakter van onze werkwijze. In elk artistiek proces hebben we namelijk te maken met een overvloed aan variabelen: omgevingsfactoren, plotse voorvallen, het karakter en de persoonlijke bagage van elke deelnemer. Onder deelnemer verstaan we trouwens iedereen die actief en passief betrokken is: de participant, kunstenaar, publiek, partner, bezoeker,.. Ook schijnbaar banale aspecten als temperatuur, akoestiek en meubilair hebben een onmiskenbare invloed. In deze variabelen schuilt niet zelden de kiem van een artistiek resultaat.

Dankzij haar jarenlange ervaring kan Musica deze variabelen omarmen en verweven in een artistieke ontwikkeling. Daarbij spitsen we ons toe op een optimale begeleiding: het stimuleren van interactie tussen participanten, een open en kritische vraagstelling, het permanent aanreiken van nieuwe en uitdagende perspectieven. Ook hier vormt het biologische proces een ideale metafoor voor ons denken over artistieke contexten en interacties. Centraal staan volgende vragen: Hoe verhouden we ons tot elkaar en de wereld (Biesta, 2018)? Hoe houden we daarbij rekening met de complexiteit van indrukken, interpretaties en interacties?

Sfeer

Musica’s sfeer is de verzameling van de ideeën, de collectieve kennis en de ervaring binnen het team. Deze wordt gevoed, ondersteund, bevraagd en kritisch belaagd door iedereen waarmee we samenwerken. Door indrukken en ervaringen, door de terugblik op en inzichten uit voorbije projecten ontstaan nieuwe ideeën en perspectieven. De sfeer vormt het denkkader en voedt de criteria die leiden tot het vormgeven en inschatten van projecten. We onderzoeken de variëteit aan voorwaarden die een optimale verscheidenheid aan artistieke uitkomsten garanderen.

Habitat

Elk project van Musica creëert een nieuwe habitat: een omgeving die wordt ‘bewoond’ door kunstenaars, educatoren, deelnemers, organisatoren, partners. Deze omgeving wordt voor een groot deel vooraf bepaald, maar evolueert samen met haar bewoners als een adaptief gegeven naarmate het project vordert. De evenwaardigheid tussen alle actoren maakt van de habitat een veilige thuis.

Bestuiven

Sfeer en habitat zijn beide van invloed op de bestuiving. Alle deelnemers grijpen in op elkaar en op ruimte, materiaal en tijd. Zo beïnvloeden zij de output. Bestuiving gebeurt op allerlei manieren: via aanwezige expertise, houdingen, gebaren, mimiek, intonaties, ritmen, ideeën, voorwerpen, kunstwerken, taal en andere vormen van (non-)verbale interactie. Deze kruisbestuiving verrijkt de eigen ervaring en leidt tot bewustwording van de eigen muzikaliteit.

Oogsten

Eenmaal een proces van bestuiving en bloei op gang is, leidt het onvermijdelijk tot een resultaat: een compositie, improvisatie, installatie, opname, choreografie, reflectie, of blijvende herinnering. Dit resultaat bevat de kiemen voor een nieuwe cyclus en legt zaadjes voor de deelnemers én voor Musica’s werking.We hechten veel waarde aan de ‘na-bereiding’, naar analogie van het Duitse begrip Nachbereitung. Elk project wordt na afloop grondig geëvalueerd met alle deelnemers. Het doorlopen proces wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht: terugblikken, doordenken, verdiepen, in- en uitzoomen, in perspectief plaatsen. Zo verrijken en verfijnen we het proces en bij uitbreiding onze methodiek vanuit ieders ervaring. De evaluatie zorgt op haar beurt voor nieuwe inspiratie en leidt mogelijk tot nieuwe artistieke perspectieven vanuit het besef dat een artistiek proces nooit gereproduceerd kan worden. Het is dus net als in de natuur een cyclisch gegeven, waarbij niets ooit helemaal hetzelfde is.